Όροι Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου συνιστά περιουσία της  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993 όπως αυτός ισχύει καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της Δίκαιο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. είναι ο μόνος Δικαιούχος  και νόμιμος διαχειριστής του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης / χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι αρχεία ή δεδομένα, ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργαζομένων με το Φεστιβάλ φορέων, καλλιτεχνικών σχημάτων κ.ά.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ρητή, έγγραφη και ανεπιφύλακτη άδεια αυτών.

Περιεχόμενο συνιστούν, χωρίς εξαίρεση,  τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά, τα video, οι λογισμικές εφαρμογές, καθώς και τα λογότυπα, οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και λοιπά γνωρίσματα.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Δικτυακού τόπου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. πριν από την επίσκεψη /χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, έχει διαβάσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων , των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης συμφωνίας, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη και την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει επίσης, αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς Δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή πρακτικών άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

Ο επισκέπτης/ χρήστης αναδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών και των επιλογών του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των όρων του παρόντος.

Απαγορεύεται ρητά η πώληση, τροποποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, φόρτωση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή  ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, διαμόρφωση, μεταγλώττιση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) μέρους ή όλου του περιεχομένου του site για οποιαδήποτε άλλη χρήση, κερδοσκοπική ή μη,  πλην της προσωπικής ενημέρωσης του επισκέπτη/ χρήστη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες του περιεχομένου να είναι κατά το δυνατόν ακριβέστερες. Ενδείκνυται παρ’ όλα αυτά, ο επισκέπτης/ χρήστης να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.  δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων /δεσμών (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, καθώς και για  τυχόν διακεκομμένη, αποσπασματική  ή εσφαλμένη ροή πληροφοριών μέσω του site είτε μέσω άλλου site ή server, από το οποίο ο επισκέπτης/ χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο. Τυχόν παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικώς και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν ενέχει οιαδήποτε μορφή δέσμευσης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η υπηρεσία e-mail service παρέχεται σε όσους επισκέπτες/ χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν ειδική σχετική φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό τους κοινοποιούνται Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου,  Newsletters, κ.ά. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αποδέκτες αποκτούν πρόσβαση και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των στοιχείων που τους διαβιβάζονται. Διαπίστωση καταχρηστικής χρήσης εκ μέρους της Δικαιούχου, δίνει στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. το δικαίωμα να αποκλείσει τον επισκέπτη/ χρήστη από την συγκεκριμένη υπηρεσία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη κατά την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. διέπεται από τους όρους του Ελληνικού ( Ν.2472/1997, Π.δ.207/1998, Π.δ.79/2000 και αρ. Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές, προκειμένου να διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους  χαρακτήρας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. διατηρεί αρχεία, με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικώς και μόνον για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή ο επισκέπτης/ χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα και μπορεί να ζητήσει την διαγραφή , διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του.

Ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. και τεκμαίρεται ότι έχουν εξασφαλίσει την προς τούτο συναίνεση των γονέων τους. Ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες δεν υποχρεούνται στην γνωστοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

Η εκ μέρους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων μέσω του Site του υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων δύνανται να είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων προβαίνει ο χρήστης σε καταβολή της τιμής των εισιτηρίων που αγοράζει. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του Ν. 2472/1997 επικοινωνήστε με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ στο +30 210 32 72 000 ή στείλτε email στο tickets@greekfestival.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. και του χρήστη και δεσμεύει αυτούς. Καμία τροποποίηση δεν ισχύει εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, προσθέτει, αφαιρεί ή συντέμνει το πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου, στοχεύοντας στην διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του.

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Οι Όροι Αγοράς Εισιτηρίων είναι συμπληρωματικοί των Όρων Χρήσης του Site. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται επί του εισιτηρίου.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των εισιτηρίων μέσω του Site της Ticketmaster γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Στην Ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές οι πιστωτικές κάρτες Visa®, MasterCard®. Η ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της Ticketmaster έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της Ticketmaster περιλαμβάνουν:

 • Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος
 • Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας
 • Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας
 • Τη χρήση One-Click-Pay (tokenization service)

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.ticketmaster.gr διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Ticketmaster γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της Ticketmaster έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την Ticketmaster, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η Ticketmaster δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η on line αγορά, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με α) συνημμένα σε μορφή .pdf τα αρχεία των εισιτηρίων β) συνημμένη σε μορφή .pdf την απόδειξη χρέωσης για την ‘’Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για τη διάθεση εισιτηρίων’’ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε.

Για την είσοδό σας στους χώρους, απαιτείται α) η επίδειξη των εισιτηρίων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων β) η επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού που πιστοποιεί την ιδιότητά σας, εάν έχετε επιλέξει εισιτήρια ειδικής εκπτωτικής τιμής. Συνιστάται, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να βρίσκεστε στους χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων τουλάχιστον 30′ πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Εναλλακτικά,  μπορείτε να επιλέξετε παραλαβή από  τα εκδοτήρια των εγκαταστάσεων ή αποστολή με κούριερ που επιβαρύνεστε με 3,5 ευρώ επιπλέον.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TICKETMASTER)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού τόπου της Ticketmaster, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων δεν είναι δυνατή. Επίσης, δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ έχει καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της χρήσης του Site του και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Συγκεκριμένα, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της ιστοσελίδας του από ιούς, καθώς και από παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της, όπως η μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων ή σύνδεση (link) με το Site. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οποιουδήποτε σφάλματος λειτουργία της Ιστοσελίδας. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Site του να διακρίνονται από πληρότητα και ορθότητα, χωρίς όμως να παρέχει σχετικές εγγυήσεις. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στο Site μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους ανεξάρτητους από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, όπως για παράδειγμα ασθένεια ή αδυναμία καλλιτεχνών. Σε καμία περίπτωση το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψη του Site ή/και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή/και την πρόσκαιρη αδυναμία χρήσης αυτών.

ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η αγορά αυτού του εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο και αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία, εκδήλωση και θέση για την οποία έχει εκδοθεί, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχο.

Δεν επιτρέπονται:

 • Η είσοδος στους χώρους μετά την έναρξη της παράστασης
 • Η επιστροφή των εισιτηρίων
 • Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών σε όλους τους χώρους διεξαγωγής παραστάσεων
 • Η φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση
 • Η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών σε όλους τους χώρους
 • Το φιλοδώρημα
 • Τα υποδήματα που προκαλούν φθορές στους ιστορικούς χώρους διεξαγωγής παραστάσεων (απαγορεύονται τα τακούνια σε Ηρώδειο, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου)

Για την είσοδό σας στους χώρους είναι απαραίτητη:

 • η επίδειξη των εισιτηρίων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων
 • η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και των απαραίτητων νόμιμα θεωρημένων δικαιολογητικών που πιστοποιούν την ιδιότητά σας, εάν έχετε επιλέξει εισιτήρια ειδικής εκπτωτικής/μειωμένης τιμής
 • Η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ., η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός χρόνου και από τα σημεία που θα ανακοινώνει με σχετική ειδοποίηση του κοινού η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι οι επιπλέον χρεώσεις ανά εισιτήριο καθώς αυτές αποτελούν αμοιβή παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν παρασχεθεί για τη διάθεση εισιτηρίων μέσω της Ticketmaster.

Σε κάθε περίπτωση, δεν προβλέπεται επιστροφή του αντιτίμου που έχει καταβληθεί για την αγορά του εισιτηρίου σε περίπτωση διακοπής μετά το ήμισυ της παράστασης εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων των εκδηλώσεων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. είναι αποκλειστικά τα εκδοτήριά της, το τηλεφωνικό της κέντρο, η επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster και τα συνεργαζόμενα αυτής φυσικά δίκτυα. Ως εκ τούτου, η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. και ο επίσημος Πάροχος Ticketmaster, ουδεμία ευθύνη φέρουν για εισιτήρια τα οποία διατίθενται εκτός των προαναφερθέντων καναλιών και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους. Για αγορές εισιτηρίων μέσω μεταπωλητών εκτός του επίσημου δικτύου, την απόλυτη ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο αγοραστής.